Jaki jest cel kwestionariusza?

Celem tego kwestionariusza jest zbadanie, w jaki sposób działanie M10 (rolno-środowiskowo-klimatyczne) może wpłynąć na działalność / samopoczucie rolników oraz postrzeganie celów środowiskowych i klimatycznych UE. Ankieta została przygotowana w ramach projektu AGRICORE HORIZON2020 i poświęcona jest ocenie możliwości i skutków decyzji rolników o ubieganie się o środki unijne przeznaczone na zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.


Dlaczego zostałem wybrany?

Jesteś osobą posiadającą znaczącą wiedzę i doświadczenie w produkcji rolniczej.


Czy muszę wziąć udział?

Udział w badaniu jest dobrowolny. Masz prawo do odrzucenia zaproszenia lub wycofania się z badania w dowolnym momencie bez podania wyjaśnień i bez ponoszenia jakiejkolwiek kary.


Co się ze mną stanie, jeśli wezmę udział?

Jeśli zgodzisz się na udział w ankiecie, znajdziesz się w grupie osób z całej Polski o różnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie problemów produkcji rolnej. To nie jest test i nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, po prostu interesują nas Wasze opinie na omawiane tematy. Wyniki będą anonimowe (tj. nie będzie można Cię zidentyfikować) i zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.


Czy są jakieś potencjalne korzyści z udziału w badaniu?

Nie będzie żadnych natychmiastowych korzyści dla osób, które wezmą udział w badaniu. W ramach projektu AGRICORE respondenci, którzy wezmą udział w badaniu, zostaną zaproszeni na warsztaty dla interesariuszy w Polsce opłacone w ramach projektu. Wyniki badania doprowadzą do dalszych badań w tej dziedzinie z udziałem szerszych grup osób i organizacji z całej Europy zajmujących się produkcją rolną oraz decydentów.


Poufność

Wszelkie przekazane przez Ciebie informacje będą traktowane jako ściśle poufne i będą przeglądane wyłącznie przez zdefiniowanych badaczy, a następnie zanonimizowane. Tylko anonimowy zakodowany kwestionariusz zostanie udostępniony innym badaczom.


Projekt AGRICORE

Agentowe narzędzie do rozwijania polityki rolnej

Projekt AGRICORE dostarczy narzędzia do modelowania i symulacji różnych instrumentów i działań związanych ze Wspólną Polityką Rolną (WPR), zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, jak i unijnym. Uwzględni również dużą różnorodność, jaka istnieje między gospodarstwami położonymi na różnych obszarach geograficznych i/lub zajmującymi się różnymi uprawami.

Celem narzędzia AGRICORE jest umożliwienie testowania różnych alternatywnych instrumentów WPR a priori, tj. przed ich zatwierdzeniem i wdrożeniem, w celu przeanalizowania wpływu, jaki każda z tych alternatyw może mieć na gospodarkę rolną, na grunty i ceny produktów rolnych, na środowisko i rozwój społeczny obszarów wiejskich w Europie.

W tym celu zastosowane zostaną najnowocześniejsze techniki eksploracji i fuzji dużych zbiorów danych, w połączeniu m.in. z matematycznymi modelami optymalizacyjnymi i algorytmami sztucznej inteligencji (AI). Aby dostosowanie ww. algorytmów AI pozwalało na możliwie rzetelne odtworzenie zachowania właścicieli gospodarstw rolnych, konieczne jest pozyskanie za pomocą badań ankietowych danych o procesach decyzyjnych, które rolnicy ci realizują w celu zarządzania swoimi gospodarstwami.

Ten kwestionariusz ma na celu pozyskanie niektórych z tych informacji. Ankieta prowadzona jest anonimowo, więc nie będzie można zidentyfikować Cię jako respondenta ani oczywiście powiązać odpowiedzi z faktycznym gospodarstwem. Dlatego prosimy o jak najuczciwsze podanie jak najdokładniejszych danych. Umożliwi nam to stworzenie narzędzia bliższego rzeczywistości w terenie, a tym samym lepsze zmierzenie wpływu różnych środków alternatywnych (nagród, pomocy, dotacji itp.).

Dzięki współpracy stajesz się częścią procesu projektowania nowych i ulepszonych wersji WPR, co ostatecznie doprowadzi do lepszego standardu życia dla Ciebie i Twojej rodziny, a także do zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko.

Zapraszamy do rolników i osoby związane z produkcją rolną do wypełnienia ankiety